Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTRAD-POMORZE Sp. z o.o. w Szczecinie zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Panią/Pana w ramach zapytania ofertowego, zamówienia usług/towarów oferowanych przez Administratora lub w trakcie korzystania z usługi/towaru. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi/towaru, które są zamawiane. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Panią/Pana jako osoby uprawnionej do reprezentacji w sprawach dotyczących Pani/Pana usług/towarów a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Nadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub okoliczności,
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach; Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do końca roku, w którym upłynął termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przechowywania dokumentów podatkowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, a także wybranym przez nas podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne, prawne, kadrowo-księgowe, doręczeń, transportu, montażu.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.