Zasady montażu i przechowywania rusztowań.

I. Rusztowania można  montować, przebudowywać lub demontować tylko pod  nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

II. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań powinno się sprawdzić podłoże, które powinno przenosić obciążenia pochodzące od ciężaru rusztowania oraz sił pionowych występujących na rusztowaniu. Nośność podłoży gruntowych, na których jest montowane rusztowanie, nie może być mniejsza od 10 MPa. Nośność podłoża należy ustalać wg PN-81/B-03020. W przypadku podłoży konstrukcyjnych oraz przy wzmacnianiu podłoży posadowienie rusztowań powinno spełniać wymagania normy PN-M-47900-2 pkt. 4.4.

III. Przy ustawianiu rusztowania należy posługiwać się poziomicą , kluczem płaskim 19/22 oraz młotkiem 500g, którym mocujemy kliny.

IV. Podstawki śrubowe powinno się ustawiać na podkładzie drewnianym prostopadłym do ściany. Na podkładzie drewnianym powinny stać, co najmniej dwie podstawki.

V. Do montażu należy używać nieuszkodzonych oryginalnych elementów rusztowań firmy Altrad-Mostostal. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych wg normy PN-EN 39 które mogą być przyłączane do stojaków za pomocą złączy spełniających wymagania normy PN-EN 74. 

VI. Stężanie rusztowania przyściennego odbywa się w płaszczyźnie zewnętrznej rusztowania, równoległej do lica ściany. Stężenia pionowe należy umieszczać w co piątym polu siatki rusztowań. Na każdej kondygnacji powinny znajdować się co najmniej dwa stężenia biegnące przeciwnie do siebie.

VII. Dopuszcza się poszerzenie pomostu rusztowania przy użyciu wsporników stalowych 0,36m i 0,73m. Wsporniki 0,36 m mogą być montowane od strony wewnętrznej rusztowania (od strony elewacji) na każdym jego poziomie.
Wsporniki 0,73m mogą być montowane na zewnętrznej stronie rusztowania na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji pod warunkiem zakotwienia do ściany kondygnacji z zamontowanym wspornikiem oraz jednej kondygnacji powyżej i  poniżej. Wsporniki 0,73m należy podpierać stężeniem poprzecznym 1,95m (e285119).

VIII. Transport rusztowania i przechowywanie.
Elementy rusztowań są pakowane w paczki o określonej wielkości (ilość, masa) wg życzenia klienta. Producent oferuje swoim klientom spacjalne palety do transportu elementów rusztowań na plac budowy. Palety pozwalają na szybkie przewożenie elementów rusztowań, zabezpieczają je przed uszkodzeniem przy użyciu wózków widłowych, platformowych czy dźwigów. Przy przechowywaniu elementów drewnianych (krawężniki, pomosty) należy zabezpieczyć je przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

IX. Kryteria naprawy i złomowania elementów.
Przystępując do montażu oraz w trakcie demontażu elementy rusztowania należy sprawdzić pod względem ich przydatności do dalszego użytkowania.

Elementy z widocznymi śladami uszkodzeń nie mogą być używane. W szczególności nie dopuszcza się do eksploatacji:

  • elementów ze śladami korozji w strefach połączeń elementów (spawów),
  • ram nośnych z widocznymi uszkodzeniami w postaci wygięć stojaków, deformacji przekrojów,
  • pomostów stalowych z uszkodzonym poszyciem oraz/lub uszkodzonymi i odgiętymi zaczepami,
  • pomostów aluminiowo - sklejkowych z uszkodzonym poszyciem ze sklejki w postaci rozwarstwienia, pęknięć, spęcznienia, ubytków oraz/lub wygiętymi belkami nośnymi,
  • podstawek śrubowych z uszkodzonym gwintem, z wygiętymi trzpieniami lub trudno obracającymi się  nakrętkami.

Elementy zniszczone należy wymienić na pozbawione usterek, a uszkodzone w stopniu umożliwiającym ich naprawę należy przekazać do naprawy. Dopuszczalne jest prostowanie elementów tylko w przypadku, gdy nie występują deformacje przekroju kołowego.

Zabrania się dokonywania napraw elementów nośnych konstrukcji, tj. ram, stężeń i podstawek regulowanych.